بازداشت شش شهروند کرد در بوکان و نقده توسط نیروهای امنیتی: گفت‌وگو با رضا شریفی بوکانی، گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران | ایران اینترنشنال

بازداشت شش شهروند کرد در بوکان و نقده توسط نیروهای امنیتی: گفت‌وگو با رضا شریفی بوکانی، گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران