بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مردای، علت خودکشی ناصر مرادی پدر این زندانی را ادعاهای دروغ مبنی بر اتهام تجاوز، قتل، ارتباط با عناصر بیگانه و بردن آبروی این خانواده عنوان کرد. گفت‌وگو با بابک پاک‌نیا، | ایران اینترنشنال

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مردای، علت خودکشی ناصر مرادی پدر این زندانی را ادعاهای دروغ مبنی بر اتهام تجاوز، قتل، ارتباط با عناصر بیگانه و بردن آبروی این خانواده عنوان کرد. گفت‌وگو با بابک پاک‌نیا،