ایران ارسال سلاح و نیروی نظامی به ارمنستان را تکذیب کرد. گفت‌وگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در موسسه واشینگتن | ایران اینترنشنال

ایران ارسال سلاح و نیروی نظامی به ارمنستان را تکذیب کرد. گفت‌وگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در موسسه واشینگتن