انسان.زمین.فردا: روشی تازه برای تشخیص تجمع چربی در عروق و درمانی تازه برای اضافه وزن | ایران اینترنشنال

انسان.زمین.فردا: روشی تازه برای تشخیص تجمع چربی در عروق و درمانی تازه برای اضافه وزن