انسان، زمین، فردا: گفتگو با دکتر توران علیزاده مدیر مرکز تحقیقات شهرسازی هوشمند دانشگاه سیدنی | ایران اینترنشنال

انسان، زمین، فردا: گفتگو با دکتر توران علیزاده مدیر مرکز تحقیقات شهرسازی هوشمند دانشگاه سیدنی