انسان، زمین، فردا: گرمایش جهانی آلرژی بهاره را تشدید کرده است. و اثر ضد افسردگی استفاده از پتوهای سنگین برای خواب. | ایران اینترنشنال

انسان، زمین، فردا: گرمایش جهانی آلرژی بهاره را تشدید کرده است. و اثر ضد افسردگی استفاده از پتوهای سنگین برای خواب.