انسان، زمین، فردا: شکوفه های زودرس گیلاس ژاپنی و تولید خز مصنوعی از گیاه شاهدانه | ایران اینترنشنال

انسان، زمین، فردا: شکوفه های زودرس گیلاس ژاپنی و تولید خز مصنوعی از گیاه شاهدانه