انسان، زمین، فردا: تحریک عمقی مغز در گفتگو با دکتر افشین دیوانی، استاد نورولوژی در دانشگاه نیومکزیکو | ایران اینترنشنال

انسان، زمین، فردا: تحریک عمقی مغز در گفتگو با دکتر افشین دیوانی، استاد نورولوژی در دانشگاه نیومکزیکو