انسان، زمین، فردا: اضافه وزن و چاقی با شدت گرفتن بیماری کووید ۱۹ ارتباط دارد | ایران اینترنشنال

انسان، زمین، فردا: اضافه وزن و چاقی با شدت گرفتن بیماری کووید ۱۹ ارتباط دارد