انسان، زمین، فردا:چرا مردان بیش از زنان قربانی کرونا میشوند؟ نوعی روزهداری بافت روده بزرگ را ترمیم می کند | ایران اینترنشنال

انسان، زمین، فردا:چرا مردان بیش از زنان قربانی کرونا میشوند؟ نوعی روزهداری بافت روده بزرگ را ترمیم می کند