انسان،زمین،فردا: گفتگو با دکتر منصور سهرابی، اثر جنگ ۸ ساله بر فرسایش خاک ایران | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: گفتگو با دکتر منصور سهرابی، اثر جنگ ۸ ساله بر فرسایش خاک ایران