انسان،زمین،فردا: وزارت بهداشت ایران: ایمنی ۲۵ میلیون نفر نسبت به کرونا. علاقه به شطرنج در دوران کرونا دو برابر شده | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: وزارت بهداشت ایران: ایمنی ۲۵ میلیون نفر نسبت به کرونا. علاقه به شطرنج در دوران کرونا دو برابر شده