انسان،زمین،فردا: ورود عوامل بیماری زا به جوامع انسانی با جنگل زدایی و مطالعه ای درباره سی سال خشکیدگی در ایران | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: ورود عوامل بیماری زا به جوامع انسانی با جنگل زدایی و مطالعه ای درباره سی سال خشکیدگی در ایران