انسان،زمین،فردا: دوچرخه سواری جایگزین دارو طرح تازه بریتانیا، رضایت کالج سلطنتی بریتانیا از نتایج آزمایش واکسن کرونا | ایران اینترنشنال

انسان،زمین،فردا: دوچرخه سواری جایگزین دارو طرح تازه بریتانیا، رضایت کالج سلطنتی بریتانیا از نتایج آزمایش واکسن کرونا