امروز: نمایش قدرت در آمریکا علیه ایران، انتقال پایتخت از تهران به کجا؟ اغراق و قلب واقعیت در جنگ هشت‌ساله | ایران اینترنشنال

امروز: نمایش قدرت در آمریکا علیه ایران، انتقال پایتخت از تهران به کجا؟ اغراق و قلب واقعیت در جنگ هشت‌ساله