امروز: علی‌ خامنه‌‌ای در آخرین دیدار با کابینه دوازدهم، دولت را به باد انتقاد گرفت | ایران اینترنشنال

امروز: علی‌ خامنه‌‌ای در آخرین دیدار با کابینه دوازدهم، دولت را به باد انتقاد گرفت