امروز: عراق می‌گوید مراسم اربعین نداریم ایرانی‌ها اما به مرز هجوم بردند، مزار نوید افکاری را گلباران کردند و پژوهش ها درباره ریشه‌های یهودیت در ایران و افغانستان | ایران اینترنشنال

امروز: عراق می‌گوید مراسم اربعین نداریم ایرانی‌ها اما به مرز هجوم بردند، مزار نوید افکاری را گلباران کردند و پژوهش ها درباره ریشه‌های یهودیت در ایران و افغانستان