امروز: سپاه و چین بیت کوین استخراج می کنند، شهروندان قطعی برق و آلودگی هوایش را تحمل می کنند | ایران اینترنشنال

امروز: سپاه و چین بیت کوین استخراج می کنند، شهروندان قطعی برق و آلودگی هوایش را تحمل می کنند