امروز: زورآزمایی اسرائیل و ایران در سایت نطنز، یک حمله سایبری دیگر یک روز بعد از بازگشایی دوباره مرکز سانتریفیوژهای نطنز | ایران اینترنشنال

امروز: زورآزمایی اسرائیل و ایران در سایت نطنز، یک حمله سایبری دیگر یک روز بعد از بازگشایی دوباره مرکز سانتریفیوژهای نطنز