امروز: رییسی در اولین نشست خبری‌اش، از اعدام‌های ۶۷ دفاع کرد | ایران اینترنشنال

امروز: رییسی در اولین نشست خبری‌اش، از اعدام‌های ۶۷ دفاع کرد