امروز: دست انداز بزرگ برنامه ملی واکسیناسیون در ایران با سخنرانی خامنه ای | ایران اینترنشنال

امروز: دست انداز بزرگ برنامه ملی واکسیناسیون در ایران با سخنرانی خامنه ای