امروز: خط فقر برای یک خانواده چهار نفره, هشدار انجمن‌های گروه پزشکی درباره‌ی برگزاری مراسم مذهبی | ایران اینترنشنال

امروز: خط فقر برای یک خانواده چهار نفره, هشدار انجمن‌های گروه پزشکی درباره‌ی برگزاری مراسم مذهبی