امروز: خسارت حمله به مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج چقدر است؟ | ایران اینترنشنال

امروز: خسارت حمله به مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج چقدر است؟