امروز: ترامپ می‌گوید ایران زنگ می‌زند، باکو و ایروان بسیار نزدیک اما خیلی دور، فرانسه و اسلامگراها، زنی که دختر پادشاه شد | ایران اینترنشنال

امروز: ترامپ می‌گوید ایران زنگ می‌زند، باکو و ایروان بسیار نزدیک اما خیلی دور، فرانسه و اسلامگراها، زنی که دختر پادشاه شد