امروز: انتخابات ۱۴۰۰ ... انتخاباتی که حتی آنها که سال‌ها در نظام بودند هم نوای تحریم آن را سر داده‌اند | ایران اینترنشنال

امروز: انتخابات ۱۴۰۰ ... انتخاباتی که حتی آنها که سال‌ها در نظام بودند هم نوای تحریم آن را سر داده‌اند