اقتصاد و بازار: هشدار رییس بانک مرکزی ایران در مورد تورم فزاینده | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: هشدار رییس بانک مرکزی ایران در مورد تورم فزاینده