اقتصاد و بازار: هزینه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر و عدم استقبال از طرح مسکن ملی | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: هزینه ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر و عدم استقبال از طرح مسکن ملی