اقتصاد و بازار: نقدینگی سه هزار و هفتصد تریلیون تومانی و هشدار مجلس نسبت به تورم سنگین | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: نقدینگی سه هزار و هفتصد تریلیون تومانی و هشدار مجلس نسبت به تورم سنگین