اقتصاد و بازار: دوگانه خودکفایی و مراوده با دنیا در صحبت‌های رییسی و روحانی | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: دوگانه خودکفایی و مراوده با دنیا در صحبت‌های رییسی و روحانی