اقتصاد و بازار: انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در سال ۱۳۹۹ | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در سال ۱۳۹۹