اقتصاد و بازار: ادعای توان دستیابی به تولید روزانه شش و نیم میلیون بشکه نفت از سوی وزیر نفت ایران | ایران اینترنشنال

اقتصاد و بازار: ادعای توان دستیابی به تولید روزانه شش و نیم میلیون بشکه نفت از سوی وزیر نفت ایران