افشین شاهی استاد ارشد روابط بین‌الملل از جدی بودن طرح حمله به اسرائیل و احتمال درگیری مستقیم نظامی با این کشور می‌گوید | ایران اینترنشنال

افشین شاهی استاد ارشد روابط بین‌الملل از جدی بودن طرح حمله به اسرائیل و احتمال درگیری مستقیم نظامی با این کشور می‌گوید