آیا جو ‌بایدن می‌تواند توجه ایالت پنسیلوانیا را که با بیست رای در کالج الکترال، پنجمین ایالت سرنوشت‌ساز در تعیین رییس‌جمهوری آمریکاست، به دست بیاورد؟ :گزارش آرش اعلایی | ایران اینترنشنال

آیا جو ‌بایدن می‌تواند توجه ایالت پنسیلوانیا را که با بیست رای در کالج الکترال، پنجمین ایالت سرنوشت‌ساز در تعیین رییس‌جمهوری آمریکاست، به دست بیاورد؟ :گزارش آرش اعلایی