آمریکا به دنبال حکومت مشارکتی با حضور طالبان در افغانستان: گفت‌وگو با ملک ستیز، پژوهشگر امور بین‌الملل | ایران اینترنشنال

آمریکا به دنبال حکومت مشارکتی با حضور طالبان در افغانستان: گفت‌وگو با ملک ستیز، پژوهشگر امور بین‌الملل