نیوشا صارمی | ایران اینترنشنال

نیوشا صارمی

ایران اینترنشنال
صورت گرد و کودکانه‌اش را تور نازک و سفیدی در برگرفته، لباس رنگین پوشیده، لبهایش سرخ و سنش به وضوح کمتر از ۱۰ سال است. کنار مردی بزرگسال نشسته، تا به...
۱۲ شهریور ۱۳۹۸
دیدگاه