سازمان پزشکی قانونی | ایران اینترنشنال

سازمان پزشکی قانونی

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی ایران، با تاکید بر رشد آمارهای مربوط به مرگ‌ومیر ناشی از مصرف الکل تقلبی، تصادفات و خودکشی، از افزایش ۱۲/۵...
۳۱ خرداد ۱۳۹۹