حمید نوری | ایران اینترنشنال

حمید نوری

Some of the thousands of victims killed in Iranian prisons in 1988.
محاکمه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در سال ۶۷ و از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶۷، از روز هجدهم خرداد ماه، هشتم ژوئن، به عنوان بزرگترین...
۵ فروردین ۱۴۰۰