حمله تروریستی | ایران اینترنشنال

حمله تروریستی

حمله تروریستی در اهواز
تروریسم خوب و بد ندارد. تروریسم هدفمند و غیرهدفمند ندارد. تروریسم دولتی و غیردولتی ندارد. تفاوت، تنها در مجری ترور است. محصول نهایی ترور یک چیز است:...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷