تونس | ایران اینترنشنال

تونس

روز کارگر در تونس
روز کارگر در برخی کشورهای عربی، مصادف با برگزاری تجمعاتی به این مناسبت بود. در کشورهای عربی شمال آفریقا که در مقایسه با کشورهای عربی خاورمیانه از...
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷