ایران برای تسهیل و میزبانی از مذاکرات بین‌الافغانی اعلام آمادگی کرد | Page 2 | ایران اینترنشنال

ایران برای تسهیل و میزبانی از مذاکرات بین‌الافغانی اعلام آمادگی کرد

 

حنیف اﺗﻤﺮ، سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان که در راس هیات دولت افغانستان به تهران سفر کرده بود با محمدجواد ظریف، وزیر اﻣﻮر ﺧﺎرجه، علی شمخانی، دبیر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخله/ﮐﺸﻮر، رضا اردکانیان، وزیر نیرو و همچنان با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان به طور جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

مقامات دو کشور در این دیدارها در قالب هشت کمیته کاری و در پانزده مورد به توافق رسیدند.

 

سند همکاری جامع

مقامات افغانستان و ایران توافق کرده‌اند که برای نهایی کردن سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور، مذاکرات‌شان را ظرف سه ماه آینده ادامه دهند و این سند توسط روسای جمهور دو کشور امضا خواهد شد.

 

صلح

جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ به رهبری دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده است ﺗﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ‌اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ را تسهیل و از گفت‌وگوهای بین‌الافغانی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ کند. همچنان، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت کاهش ﺧﺸﻮﻧﺖ‌ها در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ هدف اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ به ﻣﻨﻈﻮر آﻏﺎز هرچه سریع‌تر ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﻦ‌اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ به آﺗﺶ‌ﺑﺲ داﺋﻤﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده‌اند.

 

اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح

 وزرای امور خارجه ایران و افغانستان در اعلامیه مشترک گفته‌اند که ﺑﺎ ﺗﻮجه به اهمیت اﺟﻤﺎع منطقه‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ برای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، طﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ همکاری‌ها و ﻣﺸﻮرت‌های منطقه‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ظﺮﻓﯿﺖ‌های ﻣﻮﺟﻮد در منطقه با هدف تسهیل ﻣﺬاﮐﺮات و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺎم جمهوری اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ کرده‌اند. مقامات دو کشور برای ﺷﮑﻞ‌ﮔﯿﺮی ﯾﮏ اﺑﺘﮑﺎر منطقه‌ای ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن با اﺷﺘﺮاک ﮐﺸﻮرهای همسایه و ﮐﺸﻮرهای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦ‌اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ به تفاهم رسیده‌اند.

 

دغدغه‌های حقوق‌بشری و همکاری رسانه‌ای

در اعلامیه مشترک وزرای امور خارجه افغانستان و ایران آمده است که طﺮﻓﯿﻦ برای همکاری و هماهنگی خوب دو کشور در مجامع بین‌المللی و «ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼقه و دﻏﺪغه‌های ﻣﺸﺘﺮک از جمله ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﺗﺒﺎع» ﺑﺮ ﺗﺪاوم این همکاری در آﯾﻨﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ و توافق کرده‌اند که برای «ﺗﻘﻮﯾت همکاری‌ها در ﺑﺨﺶ‌های رﺳﺎنه‌ای جهت اطﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ تفاهم ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دو ﮐﺸﻮر» همکاری‌های رﺳﺎنه‌ای دو ﮐﺸﻮر در آﯾﻨﺪه توسعه خواهد ﯾﺎﻓﺖ.

 

فرهنگ و آموزش

وزرای خارجه دو کشور در بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند که ﺑﺎ ﺗﻮجه به اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻓﺮاوان در ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ فرهنگی دو ﮐﺸﻮر، وزارت‌های فرهنگ و ارﺷﺎد اﯾﺮان با وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓﺮھﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و همچنین وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ایران با وزارت ﻣﻌﺎرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در «زﻣﯿنه اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎمه‌های ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﻣﺸﺘﺮک زﺑﺎﻧﯽ، دﯾﻨﯽ و فرهنگی و ﻧﯿﺰ همکاری‌های آﻣﻮزﺷﯽ» اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را به ﻋﻤﻞ آورده و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط به اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎمه‌ها و همکاری‌ها را ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﺒﺎدله کنند.

 

کشته شدن مهاجران افغان در ایران

 مقامات دو کشور در خصوص ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ که باعث کشته و مجروح شدن شماری از مهاجران افغانستان در ایران شد، ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ کرده و «طرف اﯾﺮانی از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت به طرف اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن توضیحاتی داده و هر دو طرف ﺗﻮاﻓﻖ کردند که تدابیری را به ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادثی اﺗﺨﺎذ کنند». دو طرف برای جلوگیری از وقوع این‌‌گونه حوادث و به منظور  ﻗﺎﻧﻮﻧ‌‌ﻤﻨﺪ‌ﺳﺎزی حضور اﺗﺒﺎع دو طرف در خاک یکدیگربه «کمیته‌های اﻣﻨﯿﺘﯽ-مرزی اعلام کنند ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ مرزی ﻣﺸﺘﺮک دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺮدد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن و ﮐﺎﻻها، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اتخاذ کنند». در اعلامیه مشترک همچنان آمده است که دو طرف «لزوم حضور نیروهای امنیتی افغانستان در پاسگاه‌های مرزی تخلیه شده آن کشور و نیز تسهیل صدور روادید جمهوری اسلامی ایران» را مورد توجه قرار دهند. مقامات افغانستان و ایران همچنین توافق کرده‌اند که از ﻋﺒﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺮزی، ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و قاچاق هر نوع مواد دیگر به خاک دو کشور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کنند.

در جریان سفر هیات افغانستان به تهران، به منظور تسهیل تردد اتباع و وسایل نقلیه و کالاها بین دو کشور و برای رعایت مقررات بهداشتی بین‌المللی در گذرگاه‌های مرزی (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی)،  یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسیده است.

دو طﺮف همچنان اﻋﻼم کردند که در ﭼﺎرﭼﻮب سند جامع همکاری‌های راهبردی، با امضای ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎمه دوﺟﺎنبه، ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻣﺎن دادن به ﺣﻀﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻓﻐﺎن در اﯾﺮان، مجوزهای ﻻزم را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺮوهای ﻣﺘﺨﺼﺺ دو ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن فراهم کنند.

 

همکاری‌های اقتصادی

 افغانستان و ایران در ﺧﺼﻮص همکاری‌های اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و منطقه‌ای ﭼﻨﺪ ﺟﺎنبه از جمله در ﺣﻮزه ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ به ﺗﻮاﻓﻖ رسیده‌اند و دو طرف ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪر چابهار را به ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک این همکاری‌ها مورد تایید قرار داده و « ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ که در اﺳﺮع وﻗﺖ جهت ﺗﺮﻣﯿﻢ زﯾﺮ‌ﺳﺎﺧﺖ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻂ نقلیه در ﻣﺮز دوﻏﺎرون به طﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﻗﺪام کنند.» 

 

تازه چه خبر؟
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، رنگ‌بندی سیاه درباره وضعیت شیوع این ویروس در برخی از شهرهای ایران را تکذیب کرد. او در عین حال گفت که...More
به گزارش فارن پالیسی به نقل از منابع آگاه، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، قرار است به جمهوری اسلامی نقشه‌راهی را پیشنهاد کند که طبق...More
عفو بین‌الملل، با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از هشت ماه پیش به دلیل...More
یک کمیته متشکل از نمایندگان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار به رهبری آنگ سان سو چی به شرکت حقوقی ولترا فیتا در لندن وکالت داده تا در جمع‌آوری...More
پنتاگون اعلام کرد از تصمیم خود برای اعزام دو ناوشکن آمریکایی به سواحل اوکراین در دریای سیاه منصرف شده است. به گزارش پولیتیکو به نقل از منبعی در...More