افغانستان

مقام ارشد افغانستان به ایران اینترنشنال:
یک مقام ارشد دولت افغانستان به ایران اینترنشنال گفت دو فردی که با مصونیت دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل فعالیت می‌کردند، عضو نیروی...
۲ فروردین ۱۳۹۹