افزایش قیمت بنزین | ایران اینترنشنال

افزایش قیمت بنزین

گزارشی که پس از شش سال منتشر شد
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران، سال ۱۳۹۲ در گزارش تحقیقی پیامد‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و ازجمله گران شدن بنزین را مورد بررسی...
۱۶ آذر ۱۳۹۸